Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych

Badania gdzie pozyskane informacje pochodzą ze źródeł wtórnych. Ogólnie rzecz biorąc, badania dedukcyjne to testowanie teorii, a indukcyjne to tworzenie teorii. Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o pewnej populacji, najczęściej znacznie większej niż badana próba (np. Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Głównym wyzwaniem w tego typu rozprawach jest połączenie twojego własnego głównego badania albo reanalizy albo szerszych teoretycznych schematów lub empirycznych kwestii z istniejącej literatury. Badania pozwalające na uogólnienie wyników na całą badaną populację. Ilościowe dane również mogą wynikać z obserwacji bez udziału uczestników albo innych narzędzi pomiaru (np. Badania realizowane z zastosowaniem metod statystycznych, prowadzone przeważnie na dużych próbach (najczęściej reprezentatywnych). W związku z powyższych, ilościowe badanie ankietowe dostarcza nam przede wszystkim ogólnych danych ilościowych, które mogą być następnie pogłębione w trakcie pomiarów o charakterze jakościowym. W metodologii badań rynkowych można spotkać także podział na badania ilościowe i jakościowe. Badania – świadczymy usługi w zakresie zaprojektowania oraz przeprowadzania badań (badania ilościowe i jakościowe, badania rynku oraz e-badania). Badania dotyczą między innymi: dostępności produktów, udziału półkowego, cen, ekspozycji, promocji. Dane ilościowe są szczególnie przydatne, gdy chcesz odkryć jak powszechne są poszczególne formy zachowań, takich jak zażywanie narkotyków w danej grupie wiekowej. Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebne ci są badania ilościowe. Badania tego typu realizujemy dla wielu naszych Klientów. Rodzaje metod adekwatnych do rozprawy zawierają analizy treści, badanie etnograficzne małej skali, dogłębne jakościowe wywiady również o małej skali. Teoretyczne badania nie koniecznie są „łatwiejsze” od empirycznych, szczerze mówiąc, mogą być dużo trudniejsze. Mocną stroną badania jest obiektywizm - zbierane są fakty, a nie deklaracje. Badania polegające na testowaniu przez respondenta produktów nie pozwalając na ich wizualną identyfikację (najczęściej w białym opakowaniu z naniesionym kodem produktu). Metody pozyskiwania danych dzielą się na ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Badania ilościowe są upoważnione przeważnie do uogólnień lub stwierdzeń prawdopodobnych. Niekiedy badania metodami ilościowymi poprzedzane są przez badania metodami jakościowymi. Nie da się jednak ukryć, że najczęściej wykonywane są badania za pomocą ankiet. Dane jakościowe przydają się wtedy, kiedy chcesz dowiedzieć się, dlaczego ludzie angażują się w takie zachowania. Badania te realizuje się na stosunkowo dużych próbach, dla których można stosować szereg operacji statystycznych. Z tego powodu często dla lepszego zobrazowania badanego zjawiska używa się zarówno metody jakościowe i ilościowe.